Algemene voorwaarden MVG Autoservice


Algemeen


Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen MVG Autoservice en kopers of opdrachtgevers. MVG Autoservice is de handelsnaam van M.J. van Gelderen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 70374104


Artikel 1


Definities: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel/reparatie- of onderhoudswerkzaamheden al dan niet met bijlevering van materialen, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’. B. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan MVG Autoservice een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten of hiertoe met MVG Autoservice in onderhandeling is. C. Koper: koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MVG Autoservice een koopovereenkomst sluit of hiertoe in onderhandeling is. D. Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden en/of diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon wordt in de factuur aangegeven. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest. E. Bedragen en prijzen: Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven en worden exclusief btw met bijvermelding van het btw-bedrag en vervolgens inclusief btw vermeld. Offertes welke zijn uitgegeven door MVG Autoservice zijn vrijblijvend van aard.


Artikel 2


Toepasselijkheid en bekendmaking: 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door MVG Autoservice gedaan aan of aangegaan met derden. 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken. 3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door MVG Autoservice schriftelijk aan de opdrachtgever of koper zijn bevestigd.


Artikel 3


Aansprakelijkheid: 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door MVG Autoservice gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor MVG Autoservice aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door MVG Autoservice gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 2. Elke aansprakelijkheid voor gevolg- en/of andere indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en/of omzetderving, schade van medewerkers van zakelijke afnemers en/of immateriële schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 3. De eventuele aansprakelijkheid van MVG Autoservice voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot kosteloos herstel of vervanging, zulks ter beoordeling van MVG Autoservice dan wel tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. 4. De opdrachtgever of koper vrijwaart MVG Autoservice voor aanspraken van derden jegens MVG Autoservice , indien MVG Autoservice schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of koper of door derden die de opdrachtgever of koper daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij MVG Autoservice bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.


Artikel 4


Betaling: 1. Facturen dienen te zijn betaald binnen 7 dagen na factuurdatum. Opschorting, compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de genoemde termijn zal de opdrachtgever of koper zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim zijn. 2. Indien MVG Autoservice een langer krediet dan 7 dagen na factuurdatum uitdrukkelijk toestaat, dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal de opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, ingaande de 8e dag na factuurdatum aan MVG Autoservice een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijke rentepercentage onverminderd de kosten als bedoeld in artikel 5. 3. Aan personen in dienst van MVG Autoservice , die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.


Artikel 5


Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling: Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,-.


Artikel 7


Klachten en wanprestaties: 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van de werkzaamheden of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk en duidelijk omschreven en

gemotiveerd te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen om ontvankelijk te zijn binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen of moeten worden, maar uiterlijk 60 dagen na de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen. 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort. 3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk, indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.
Artikel 8


Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen blijven eigendom van MVG Autoservice zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat vestigt MVG Autoservice bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak respectievelijk de gevormde zaak te zijnen behoeve tot zekerheid op al hetgeen de opdrachtgever of koper uit welken hoofde dan ook aan MVG AutoserviceArtikel 9


Stallingkosten Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan MVG Autoservice een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.Artikel 10


Retentierecht MVG Autoservice kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij in het kader van de werkzaamheden als in artikel 1 sub A omschreven onder zich heeft, indien en voor zolang als: - de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet; - de opdrachtgever de kosten van eerdere door MVG Autoservice verrichte werkzaamheden aan hetzelfde object niet of niet in zijn geheel voldoet; - de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met MVG Autoservice niet of niet geheel voldoet.


Artikel 11


Vervangen onderdelen


De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van MVG Autoservice zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.Artikel 12 Geschillen:


Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn bij uitsluiting onderworpen aan de beslissingen van de rechter van de vestigingsplaats van MVG Autoservice behoudens indien wettelijke voorschriften anders luiden. Op de rechtsverhouding tussen MVG Autoservice en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen MVG Autoservice en een opdrachtgever kennis te nemen.Artikel 13 Overmacht:1. MVG Autoservice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie hieronder wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en die buiten zijn invloedssfeer liggen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichting na te komen, ziekte van MVG Autoservice hieronder begrepen. MVG Autoservice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 14. voorwaarden Leenauto


Bij MVG Autoservice vinden we het belangrijk dat u onbezorgd de weg op kunt. Ook als dit niet met uw eigen auto mogelijk is, bijvoorbeeld doordat er onderhoud- of reparatiewerkzaamheden aan uw auto plaatsvinden. U kunt daarom een leenauto meekrijgen op onderstaande voorwaarden:


 • De leenauto wordt afgeleverd met een volle tank benzine;
 • De auto wordt voor het inleveren weer volgetankt;
 • Indien de auto niet afgetankt is, geldt een toeslag van € 2,50 per liter;
 • Eigen risico bij eventuele schade bedraagt € 750,00 per gebeurtenis plus € 1500,00 mits uw eigen voertuig niet allrisk verzekerd is;
 • Verkeersovertredingen worden doorberekend;
 • Houd de auto schoon en netjes, gelieve niet te roken en geen huisdieren te vervoeren;
 • De auto mag niet aan derden beschikbaar gesteld worden;
 • De leenauto is altijd WA verzekerd;
 • Bij aanvaarding van de autosleutel (leenauto), accepteert u de huisregels m.b.t. de leenauto.


Tip! Check de auto voor gebruik op de benzine- en kilometerstand. Kijk ook naar eventuele schades.Tarieven leenauto


 • Bij garantiewerkzaamheden kunt u gratis over de leenauto beschikken;
 • Bij normaal onderhoud en/of reparaties kunt u indien mogelijk gebruik maken van leenauto;
 • Indien de auto niet afgetankt is geldt een toeslag van € 2,50 per liter;
 •  Bij schade aan uw eigen auto bestaat de mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van een leenauto door het bedrijf. De kosten worden gedekt door uw eigen

          verzekeringsmaatschappij.Verzekeraars:


Vrijwel alle autoverzekeraars hebben in de voorwaarden staan dat de dekking van het particuliere voertuig ook geldt voor een vervangend voertuig. Ook in geval van reparatie of keuring van de eigen auto. Op die manier kan de vergoeding van de schade gevraagd worden van de eigen verzekering.


Dat geldt alleen als u een allriskverzekering heeft. Bij een WA-verzekering geldt dekking van de schade aan een andere auto uiteraard niet.


Er zijn wel kosten aan verbonden: geen geldelijke kosten, maar een terugval in de bonusregeling van je verzekeraar, afhankelijk van de voorwaarden van je autoverzekering. Over het algemeen kiest de verzekeraar ervoor om geen terugval voor te stellen, als de schade niet door de verzekerde zelf veroorzaakt is. De voorwaarde is dan wel dat de schade verhaald kan worden op de schuldige. Daarbij zit dan wel weer een probleem: de schuldige zet zijn of haar naam er natuurlijk niet onder. Maar in sommige gevallen kan de verzekeraar dan beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.Verkeersovertredingen, diefstal, schade:


In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.


De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.Bezoekadres:


1e industrieweg 19
9902 AZ APPINGEDAM


06 11 70 27 60


KvK-Nummer: 70374104